Trädfällning

Tänker du fälla träd inom din fastighet?
Finns det någon elledning som står i närheten av trädet du ska fälla så kan vi hjälpa dig med att bevaka fällningen. Vår personal står till tjänst och ser till att fällningen inte orsakar skador på elledningarna.
Kom ihåg att fälla träd på en elledning kan vara förenat med livsfara!

Vad kostar det?
Bevakningen är helt kostnadsfri. Vill du däremot ha hjälp med själva fällningen kan du debiteras efter ordinarie timtaxa.

För att beställa bevakning av trädfällning, ring 0246-233 41.

Vid akut fara
Om ett träd lutar kraftigt mot en ledning eller av någon anledning ser ut att kunna falla ner och skada en ledning uppskattar vi om du anmäler det till oss snarast möjligt.

Om trädet redan fallit över ledningen
GÅ INTE NÄRA! Ring oss snarast: 0246-233 41 eller vid brådskande fall jour nr 070-654 10 60.

Anslutningsavgifter

Engångsavgifter vid nyanslutning 2015-01-01 
           
Ab. Klass Säkring  Avgift Ink moms  kr/kW  kW 
1 16-25  20 000  25 000  1 156  17 
2 36-63  45 000 56 250  1 032  44 
           
Effekt       875  
           
Elcertifikatmätning, mikroproduktion
Avgift för mätare   3 500 4 375     
Månadsavgift för rapportering   250 313    

Strömavbrott

När har man rätt till avbrottsersättning?

Kunder som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning. 
Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. 
Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.

Ersättning vid elavbrott
o 12 - 24 timmar, 12,5 % av elanvändarens normala årliga nätavgift, dock lägst 2 % av prisbasbeloppet (900kr).
o 24 - 48 timmar: ytterligare 25 % av elanvändarens normala årliga nätavgift, dock lägst 2 % av prisbasbeloppet.
o 48 - 72 timmar: ytterligare 25 % och så vidare för varje 24 timmars period upp till max tre års nätavgifter.

Jämkningsmöjlighet om ersättningsskyldigheten blir oskäligt betungande eller det finns andra särskilda omständigheter.  
Mer utförlig information om avbrottsersättning hittar du hos exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå www.energimarknadsbyran.se.

När betalas ersättning ut?

Avbrottsersättningen betalas ut så snabbt som möjligt efter avbrottet i samband med ordinarie faktura. Ersättning skall vara utbetald inom sex månader efter avbrottet. Kunder med 12 timmars avbrott meddelas via brev snarast efter avbrottet om de har rätt till ersättning eller inte. 

Ring gärna vårt kontor på tfn 0246-233 41 för mer uppgifter.

Annan ersättning, ex skadestånd

Om du i samband med avbrottet drabbats av ytterligare olägenheter har du möjlighet att även ansöka om skadeståndsersättning. Meddela även ditt försäkringsbolag eftersom ersättning Envikens Elnät sker upp till försäkringens självrisk. Skadeståndet minskas med eventuell avbrottsersättning.

Kontakta vårt kontor på tfn 0246-233 41 för mer uppgifter.

Övrigt

Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

År  Tillgänglighet  Antal drabbade kunder av längsta avbrottet Längsta avbrott under året  Orsak
2014 99,99 % 62 kunder 5 tim och 45 min Brand i Balungstrand
2015 99,97 % Alla 2 tim och 10 min Regionnätsfel grävmaskin
2015 99,99 % 9 kunder 1 tim Lokalnätsfel, uggla
2016 99,98 % 6 kunder 5 tim och 48 min Lokalnätsfel, åska

2016: var medelavbrottstiden 87 minuter varav 4 minuter orsakades av fel på Envikens elnäts egna ledningar. 83 minuter orsakades av Regionnätsledningar. (4 min ger en tillgänglighet på 99,999%)

Kabelutvisning

Skall du gräva, spränga, fälla träd eller på annat sätt förändra marken där vi kan ha elledningar? 
Vi står till tjänst med, att på din anmodan, skicka kartunderlag eller märka ut kabelns läge i närheten av där du ska hålla till. 

Vi anvisar de kablar som vi äger, dvs. kablar före våra kunders anslutningspunkt som är vid elmätaren.

Vad kostar det?

Begär kabelanvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skador kan bli kostsamma. Kabelanvisningen är kostnadsfri om du anmäler detta minst 5 arbetsdagar i förväg, i annat fall kan du debiteras efter gällande timtaxa. Svar ges inom 3 arbetsdagar. 
Vid vattenläckor eller andra akuta arbeten, utgår ingen avgift.

Beställ i första hand kabelanvisning via ledningskollen.se

Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du inte begärt kabelanvisning och gräver av en ledning!
Om olyckan ändå varit framme vid konstaterad eller misstänkt skada - Kontakta genast ledningsägaren.
Stanna kvar och bevaka! Om personskada uppstått - larma ambulans!

En grundregel: Beställ kabelanvisning först, gräv sen!
Vid frågor eller akuta ärenden, ring 0246-23341, jour nr 070-6541060.

OBS! En skadad elkabel ska alltid betraktas som livsfarlig! Rör den inte! Gå ej nära! Även fiberoptiska telekablar kan orsaka personskada.

Nätavgifter

 

Ändring av nättariffer från 2018-01-01
Till följd av fortsatt höga investeringar i vårt landsbygdsnät för att säkerställande av elleveranser till våra kunder. Tarifferna anpassas till överliggande regionnäts tariffer varför fast delen höjs medans rörliga sänks.
Observera att från och med årsskiftet flyttas energiskatten från elhandlaren till nätägaren – totala kostanden för dig som kund är den samma men nätfakturan blir högre och elhandelsfakturan lägre.

Vad innebär prisjusteringen för dig?
För säkringskunder sänks rörliga delen med 1,75 öre/kWh inkl. moms, medans fasta delen höjs till månads värdet i tabell.      
Totalt är justeringen i snitt en höjning med 3,2 %. Högförbrukare får en lägre höjning i procent jmf med kunder med låg förbrukning.
Här några exempel hur kostnaden påverkas för våra vanligaste typkunder: Samtliga med moms.

Här följer några exempel hur kostnaden påverkas för våra vanligaste typkunder:

• Lägenhetskund 16A med elenergiförbrukning på 2000 kWh/år får kostnadsökning med 10 kr/månad

• Villakund 16A med elenergiförbrukning på 5000 kWh/år får kostnadsökning med 26 kr/månad

• Villakund 20A med elenergiförbrukning på 20 000 kWh/år får kostnadsökning med 13 kr/månad

Envikens Elnät AB tillämpar nedanstående nätpriser fr o m 2018-01-01
Säkringskunder
NÄTPRIS
 
Säkring
Fast
Rörligt
 
A
kr/mån
öre/kWh
 
L 16
138
23,75
 Lägenhet, Vägbelysning
16
342
23,75
 
20
438
23,75
 
25
531
23,75
 
35
745
23,75
 
50
1063
23,75
 
63
1354
23,75
 
Moms ingår i ovanstånde tabell     
Effektkunder Ex moms Ink moms  
Fast avgift 1100 1375  kr/mån
Effektavgift 60 75   kr/kW, månad
Överföring HL 6,5  8,13  öre/kWh
Överföring LL 5 6,25  öre/kWh

Överuttag debiteras med dubbla effektavgiften från och med 2017-02-01.
I ovanstående priser ingår även myndighetsavgifter.
Önskas ytterligare uppgifter kontakta oss gärna på vårt lokala kontor via epost/telefon eller besök.

Våra elnätspriser övervakas av Energimarknadsinspektionen och vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. 

Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket, dessa återfinns under fliken ”Dokument” och rubriken avtalsvillkor på Enviken Elkrafts hemsida.

Här kan du läsa mer om energiskatten.

Övrigt:
Under 2018 inleds bytet av elmätare till s.k. smarta mätare, vilka möjligheter det ger kunden kommer vi att senare informera om, kostnad ca 3 miljoner kr (fördelat på 3 år).
Under 2018 planeras ställverket i Långnäs att moderniseras, kostnad ca 3 miljoner kronor.
Under 2018 planeras kablifiering av ledningen till Lingheds Änga, kostnad 1,2 miljoner kronor.