Strömavbrott

När har man rätt till avbrottsersättning?

Kunder som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning. 
Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. 
Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.

Ersättning vid elavbrott
o 12 - 24 timmar, 12,5 % av elanvändarens normala årliga nätavgift, dock lägst 2 % av prisbasbeloppet (900kr).
o 24 - 48 timmar: ytterligare 25 % av elanvändarens normala årliga nätavgift, dock lägst 2 % av prisbasbeloppet.
o 48 - 72 timmar: ytterligare 25 % och så vidare för varje 24 timmars period upp till max tre års nätavgifter.

Jämkningsmöjlighet om ersättningsskyldigheten blir oskäligt betungande eller det finns andra särskilda omständigheter.  
Mer utförlig information om avbrottsersättning hittar du hos exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå www.energimarknadsbyran.se.

När betalas ersättning ut?

Avbrottsersättningen betalas ut så snabbt som möjligt efter avbrottet i samband med ordinarie faktura. Ersättning skall vara utbetald inom sex månader efter avbrottet. Kunder med 12 timmars avbrott meddelas via brev snarast efter avbrottet om de har rätt till ersättning eller inte. 

Ring gärna vårt kontor på tfn 0246-233 41 för mer uppgifter.

Annan ersättning, ex skadestånd

Om du i samband med avbrottet drabbats av ytterligare olägenheter har du möjlighet att även ansöka om skadeståndsersättning. Meddela även ditt försäkringsbolag eftersom ersättning Envikens Elnät sker upp till försäkringens självrisk. Skadeståndet minskas med eventuell avbrottsersättning.

Kontakta vårt kontor på tfn 0246-233 41 för mer uppgifter.

Övrigt

Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

År  Tillgänglighet  Antal drabbade kunder av längsta avbrottet Längsta avbrott under året  Orsak
2014 99,99 % 62 kunder 5 tim och 45 min Brand i Balungstrand
2015 99,97 % Alla 2 tim och 10 min Regionnätsfel grävmaskin
2015 99,99 % 9 kunder 1 tim Lokalnätsfel, uggla
2016 99,98 % 6 kunder 5 tim och 48 min Lokalnätsfel, åska

2016: var medelavbrottstiden 87 minuter varav 4 minuter orsakades av fel på Envikens elnäts egna ledningar. 83 minuter orsakades av Regionnätsledningar. (4 min ger en tillgänglighet på 99,999%)