skip to Main Content

Ny medlem kan genom föreningen anskaffa 1 andel för 50 kr (nominellt värde) + tilläggsbelopp (fn 7500 kr). Tilläggsbeloppets nivå beslutas årligen av styrelsen. Nya och befintliga medlemmar kan även förvärva befintliga andelar genom köp/överlåtelse/arv från annan medlem. Innan förvärv kan genomföras måste medlemskap vara beviljat av styrelsen.

 

När en avliden medlems andel(ar) önskas förvärvas av arvinge/arvingar ska desamma göra en ansökan om medlemskap, senast sex månader efter dödsfallet. Företrädare av dödsbon ska därför kontakta föreningens kontor så snart som möjligt efter medlems dödsfall.

Back To Top