skip to Main Content
Envikens Elkraft organisation

 

Envikens Elkraft ekonomisk förening har sedan 1914 ett lokalt ägande och dess högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls en gång per år.

Föreningens huvudverksamhet är att producera el i fem lokala vattenkraftverk. Sedan försäljningen av dotterbolaget Envikens Elnät AB i januari 2019 bedrivs föreningens verksamhet utan anställd personal. Tjänster för kraftverkens jour, beredskap och underhåll samt för föreningens administration hyrs in kontinuerligt.

Delägarskap i regionala energiproducenter, eldistributörer och andra intressenter ger viss påverkansmöjlighet och insyn i branschen.

Back To Top